Akika

Akika je kurban koji musliman prinosi na ime svog djeteta sedmi dan po njegovom rođenju. Prema mišljenju većine islamskih učenjaka, spada u pohvalne postupke (mendub) i sunnet (tradicija) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U vjerodostojnim hadisima je zabilježeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klao akiku i da je preporučio svome ummetu da to radi.

Prenosi se od Selmana ibn Amra ed-Dabija da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Svako dijete ima svoju akiku. Pustite krv njegovoj akiki i uklonite sa njega neugodnost.” (hadis je zabilježio Buharija)

Prenosi Ummu Kerz, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Za dječaka se kolju dvije podjednake ovce, a za djevojčicu jedna.” (hadis su zabilježili Ebu-Davud, Nesaija, Ibn-Madže i Darimi)
Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaklao za Hasana i Husejna po jednu ovcu. (hadis je zabilježio Ebu Davud)

Kad se kolje akika?
Prenosi Semure ibn Džundub da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Svako dijete vezano je za svoju akiku, koja se kolje sedmi dan po njegovu rođenju. Isti dan mu se obrije kosa i nadjene ime.” (hadis su zabilježili Ebu Davud, Tirmizija, Nesaija, Ibn Madže, Darimi i Ahmed; vjerodostojnim ga je ocijenio šejh El-Albani u Irvaul-galilu, 4/385.). Hadis upućuje na to da je lijepo i pohvalno klati akiku sedmi dan po rođenju djeteta.

Ibn Kudame spominje da je Aiša, radijallahu anha, smatrala da će onaj ko nije u mogućnosti ispuniti ovaj sunnet sedmi dan, akiku klati četrnaesti dan, a ako ni tada ne mogne, klat će dvadeset i prvi dan po rođenju djeteta. (El-Mugni, 13/396.) Kaže Ibnul-Kajjim: ”Jasno je da se time želi ukazati na pohvalnost klanja akike sedmi dan po rođenju, inače, ako bi to neko uradio četvrti, osmi, deseti ili bilo koji drugi dan poslije toga, njegov postupak bi se smatrao punovažećim.” (Tuhfetul-mevdud fi ahkamil-mevlud, 79.)

Uvjeti ispravnosti akike
Većina islamskih učenjaka ne pravi razliku između akike i kurbana u pogledu starosne dobi, vrste životinje koja se žrtvuje u jednom i drugom slučaju i mahana kojih mora biti sačuvana životinja (potpuna ćoravost, hromost, bolest, sljepilo, mršavaost i sl.).

Prenosi Zerkani da je Malik rekao: ”Ko bude klao akiku za svoje dijete, čini jasan šerijatski obred. Stoga, nije mu dozvoljeno žrtvovati ćoravu, mršavu, mlitavu i bolesnu životinju.” (Šerhuz-zerkani alel-muvetta, 2/131.; El-Munteka, El-Badži, 3/1033.).

Kaže Ibn Kudame: ”U suštini, akika ima isti propis kao i kurban: mora biti iste strosne dobi, sačuvana od svih mahana od kojih mora biti sačuvan kurban, pohvalno je da pri sebi ima sva svojstva koja su pohvalna kod kurbana.”

Za muško i za žensko koliko akika ide?
Većina islamskih učenjaka je na stanovištu da se za muško dijete kolju dvije podjednake ovce, a jedna za žensko dijete. U hadisu koji prenosi Ummu Kerz, navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Za dječaka se kolju dvije podjednake ovce (tj. podjednake u starosnoj dobi), a za djevojčicu jedna.” (hadis su zabilježili Ebu Davud, Nesaija, Ibn Madže i Darimi) Također, prenosi Tirmizi od Aiše, majke pravovjernih, radijallahu anha, da im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da za muško dijete zakolju dvije podjednake ovce, a za žensko dijete jednu.

Imam Malik ne pravi razliku između muškog i ženskog djeteta, pozivajući se na riječi Ibn Abbasa, radijallahu anhu: ”Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za Hasana i Husejna je zaklao po jednu ovcu.” (hadis su zabilježili Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madže) Šejh El-Albani ga je ocijenio vjerodostojnim uIrvaul-galilu, 4/393.).

Spomenute hadise možemo spojiti tako što ćemo reći da hadis Ibn Abbasa ukazuje na dozvolu i ispravnost klanja jedne ovce za muško dijete, a hadisi Ummu Kerz i Aiše, radijallahu anhuma, ukazuju na to da je vrjednije i bolje zaklati dvije ovce.

Šta se kaže prilikom klanja akike?
Kaže Ibnul-Kajjim: ”Rekao je Ibnul-Munzir u ‘Poglavlje: Spominjanje imena osobe za koju se kolje akika’. Pričao nam je Abdullah ibn Muhammed da je njemu pričao njegov otac, a njemu Hišam (…), da je rekla Aiša, radijallahu anha: ‘Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: -Koljite u ime Allaha i recite: -U ime Allaha! Gopspodaru, ovo radi Tebe radim! Ovo je akika za toga i toga.’ Lijepo bi bilo da čovjek ovako postupi. Međutim, ako samo zanijeti u srcu bez izgovaranja riječima, ispravno je postupio.”’ (Tuhfetul-mevdud, 108.)
Akiku podijeliti komsijama, prijateljima, rodbini i ukucani jedan dio uzeti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *