Punoljetnost u islamu

U islamu dijete postaje punoljetno i smatra se odraslom osobom kada se kod njega nađe neki od znakova punoljetstva. Znaci punoljetstva (ar. El-Bulug). Znakovi punoljetstva mogu biti zajednički za mušku i žensku djecu, a ima i onih koji su specifični samo za žensku djecu.

Od zajedničkih znakova su:
1. Polucija (ar. El-ihtilam), tj. izlazak sperme bilo na javi ili u snu.
2. Izlazak gustih i jakih dlaka oko spolnog organa.
3. Kada dijete napuni petnaest (15) godina po ispravnom mišljenju (Šafije, Hanabile i Ebu Jusuf od Hanefija), dok Hanefije i Malikije smatraju da dijete postaje punoljetno kada navrši osamnaest (18) godina, dok Hanefije dodaju i kažu da ženska djeca postaju punoljetna sa sedamnaest (17) godina.

Od specifičnih znakova za žensku djecu su:
1. Pojava mjesečnog ciklusa (ar. El-Hajd).
2. Trudnoća (ar. El-Haml).
Ako se dogodi da neki od prethodnih znakova zakasni, onda učenjaci punoljetstvo određuju godinama.

ŠTA PUNOLJETSTVO U PRAKSI (SVAKODNEVNOM ŽIVOTU) ZNAČI?
To znači: da dječak postaje odrastao čovjek kome biva zabranjeno sve kao i odraslim muškarcima:
– rukovanje sa ženama kojima nije mahrem
– gledanje u žene strankinje
– osamljivanje i ulazak kod žene/a strankinja.
Djevojčica postaje odrasla žena kojoj biva zabranjeno sve kao i odraslim ženama:
– rukovanje sa muškarcima koji joj nisu mahremi
– osamljivanje sa muškarcima koji joj nisu mahremi
– putovanje bez mahrema
– izlazak iz kuće bez hidžaba.

Pored spomenutog, također, korisno je navesti još neke od dodatnih znakova koji mogu poslužiti prilikom određivanja punoljetstva kod djece. Malikije kažu da na punoljetstvo ukazuje miris znoja i krupnoća glasa (tj. njegova promjena), a Šafije, pored krupnoće glasa, dodaju rast brkova i izražaj jabučice (na grlu).