Koji će namaz žena nakon hajza prvo da klanja?

Kada žena u hajzu postane čista prije zalaska sunca, da li će klanjati samo ikindija-namaz ili će klanjati i podne sa ikindijom? Isto tako, kada postane čista u jacijskom vremenu, da li će klanjati samo jaciju ili će klanjati i akšam?

Većina islamskih učenjaka, od kojih su trojica imama Malik, Šafija i Ahmed, smatraju da je žena, kada postane čista, dužna klanjati namaz koji je nastupio u tom vremenu u kojem je postala čista kao i namaz prije njega, ako se radi o namazima koji se spajaju. Prema tome, kada postane čista prije zalaska sunca, klanjat će podne i ikindiju, a kada postane čista u jacijskom vremenu, klanjat će akšam i jaciju,

Prema hanefijskom mezhebu, žena u spomenutoj situaciji dužna je klanjati samo namaz čije vrijeme je nastupilo kada je postala čista, jer vrijeme prvog namaza je prošlo, a ona je opravdano propustila namaz u tom vremenu, tako da nije dužna naklanjati ga (Mula Hasru, Durerul-hukkam).

Ovo mišljenje od savremenih učenjaka odabrao je šejh Usejmin, rahimehullah, koji je rekao: “Dužna je klanjati samo namaz čije je vrijeme nastupilo, a namaz prije toga joj nije obavezan, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Ko prispije na jedan rekat namaza, prispio je na namaz.’ Što se tiče prethodnog namaza, ona nije prispjela i nije bila čista ni u najmanjem dijelu njegovog vremena.

Vrijeme ovog namaza u potpunosti je prošlo, a ona nije ispunjavala uvjete obaveznosti, pa stoga joj naklanjavanje tog namaza nije obaveza. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Ko prispije na jedan rekat ikindija-namaza prije nego što sunce zađe, prispio je na ikindiju’, a pri tome nije spomenuo da je naklanjavanje podne-namaza obavezno.

Na to ukazuje i racionalni dokaz, jer svi smo složni da, ako bi prispjela na vrijeme za koliko se može obaviti jedan rekat podne-namaza, a potom se pojavi nešto od onog što osobu čini šerijatski neobaveznom (hajz, gubljenje svijesti, ludilo i sl.), bit će dužna naklanjati samo podne, iako je podnevsko vrijeme – vrijeme i za podne i za ikindiju kada postoji razlog za spajanje namaza.

Pitamo se kakva je razlika između ova dva stanja? U oba slučaja vrijeme jednog namaza je prošlo, a osoba nije šerijatski obavezna klanjati, osim što je u prvom slučaju to bilo vrijeme prvog namaza, a u drugom slučaju vrijeme drugog namaza.“ (Pogledati: Eš-Šerhul-mumti).

Pitanje: Ako žena dobije hajz, nakon što je od namaskog vremena prošlo onoliko koliko je dovoljno za jedan rekat, obavezna je naklanjati taj namaz kad se očisti. Da li to znači, ako je vrijeme podne-namaza da se treba naklanjati i ikindija? Ili kad joj prestane poslije sabah namaza, ali prije podne, da treba naklanjati sabah namaz? Neko mi je rekao da treba gledati na to kao da spajaš pa ne znam šta da uradim?

Odgovor: U prvom slučaju nema obaveze naklanjavanja ikindije jer ikindijsko vrijeme nije nastupilo prije početka hajza. U drugom slučaju nema obaveze naklanjavanja sabaha, jer je sabahsko vrijeme isteklo izlaskom sunca.