Znate li šta učite u namazu?

Najbolji način da čovjek postigne skrušenost u namazu jeste da razumije i razmišlja o onome što uči na namazu. U nastavku pročitajte prevod na bosanski onog što se uči na namazu.

Prvo učimo dovu, kod nas je poznata kao Subhaneke, a njen prevod glasi: Neka si slavljen, moj Bože i neka ti je svaka hvala. Blagoslovljeno je Tvoje ime i nedostižna je Tvoja veličina i osim Tebe drugog boga nema.

Nakon toga se prouči “E´ūzu billāhi mine-š-šejtāni-r-radžīm.” što u prevodu znači: Utječem se Allahu od prokletog šejtana i potom “Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm” što znači: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

Fatiha – Fatiha se uči na svakom namazu i rekatu, a prevod Fatihe je sljedeći:
1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
2. Milostivog, Samilosnog,
3. Vladara Dana sudnjeg,
4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
5. Uputi nas na Pravi put,
6. na Put onih kojima si milost Svoju darovao,
7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali
8. niti onih koji su zalutali!

Poslije Fatihe učimo suru, npr. Ihlas a ona glasi
Kul huvallāhu ehad
Allāhus-samed
Lem jelid ve lem jūled
Ve lem jekul-lehū kufuven ehad.

Prevod:
Reci: “On je Allah – Jedan!
Allah je Utočište svakom!
Nije rodio i rođen nije,
i niko Mu ravan nije!”

Ruku (pregibanje u namazu) – osoba koja obavlja namaz treba reći: “Allahu ekber” (Allah je Najveći), zatim se sagnuti na “ruku”. Osoba treba biti mirna i sabrana u polozaju “ruku” i zatim se tri puta izgovara: “Subhane Rabbijel-azim”, a prevodi se: Slavljen neka je Uzvišeni Gospodar.

Nakon obavljenog “ruku” polako se uspravi tijelo izgovarajući: “Semiallahu limen hamideh, Rabbena ve lekel-hamd” što znači: Čuje Allah onoga ko Ga hvali. Gospodaru naš, Tebi hvala.

Sedžda – nakon završenog Kijama ide se na prvu sedždu izgovarajući: “Allahu ekber“(Allah je Najveći). U ovom polozaju se izgovara tri puta: “Subhane Rabbijel-ea´la” i to znači: Neka si slavljen, moj najviši Gospodaru.

Tešehhud (sjedenje u namazu). U ovom položaju treba učiti:
“Ettehijjatu lillahi ve-s-salavatu ve-t-taj-jibatu! Es-selamu alejke, ejjuhe-n-nebijju, ve rahmetullahi ve berekatuhu! Es-selamu alejna ve ala ibadillahi-s-salihin! Ešhedu en la ilahe illallah, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu!”

Prevod glasi: Najljepši selam Allahu i poštovanje i sva dobra djela! I tebi selam, vjerovjesniče, i Allahova milost i blagoslovi”–reče Uzvišeni Allah. Ja dodadoh: ”–Selam svim nama i svim dobrim robovima Allahovim. A Džibril–alejhi s-selam–uzdahnu: –Svjedočim da je samo Allah–Bog, i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.

Nakon Tešehhuda treba proučiti Salavat:
“Allahumme salli ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema salejte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime. Inneke hamidum medžid. Allahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema barekte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime. Inneke hamidum medžid.”

Prijevod:
Bože moj, blagoslovi Muhammeda i rod Muhammedov, kao što si blagoslovio Ibrahima i rod Ibrahimov. Zaista si Ti hvaljen i slavljen. Bože moj, obaspi blagodatima Muhammeda i rod Muhammedov, kao što si obasuo blagodatima Ibrahima i rod Ibrahimov. Zaista si Ti hvaljen i slavljen.

Prije predaje selama možemo proučiti narednu dovu:
“Allahumme rabbena atina fid-dunja, haseneten ve fil ahireti, haseneten vekina azaben-nar. Rabbenagfir li, ve li validejje, ve lil mu’minine, ve lil mu’minati jevme jekumul-hisab. Es-selamu alejkum ve rahmetullah! Es-selamu alejkum ve rahmetullah!”

Gospodaru naš, daj nam svako dobro na ovom svijetu, i na budućem svijetu, i sačuvaj nas od paklenih muka. Gospodine naš, oprosti meni, i mojim roditeljima, i svim vjernicima, na Sudnjem danu. Neka je mir Božji i spas na vas! Neka je mir Božji i spas na vas!