Ramazan Šerif Mubarek Olsun

Praksa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bila je da obraduje ashabe dolaskom mubarek mjeseca ramazana. To potvrđuje i hadis od Ebu Hurejre, r.a., u kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., uoči ramazana, rekao ashabima: ”Došao vam je blagoslovljeni mjesec u kojem vam je Allah naredio post, u njemu se otvaraju kapije Dženneta, a zatvaraju vrata Džehennema, u njemu se okivaju šejtani, u njemu je noć vrjednija od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro mjeseca ramazana, uskraćeno mu je svako dobro.” (Ahmed i En-Nesai)

Imam Ibn Redžeb, rekao je: ”Ovaj hadis je osnova za čestitanje dolaska mjeseca ramazana.”

A kako da muslimani ne čestitaju jedni drugima otvaranje svih osam džennetskih kapija, kako ne obradovati grješnike zatvaranjem džehennemskih kapija, kako ne obradovati ljude koji žele da se očiste od grijeha i sačuvaju šejtanskog zavođenja, okivanjem šejtana u mjesecu ramazanu?!”

Odlike mjeseca ramazana

Odlike mubarek mjeseca ramazana su mnogobrojne, a mi ćemo spomenuti samo neke od njih:

– Ramazan je jedini mjesec koji je imenom spomenut u Kur’anu, kao što dolazi u 185. ajetu sure El-Bekara.

– Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur’an.

– Allah je, kako dolazi u hadisu, spomenuo mjesec ramazan uz Svoje ime: ”Za svako dobro djelo nagrada je deset do sedamdeset sevaba”, a Allah kaže: ”Osim posta, On je Moj i Ja za njega nagrađujem…” (Buharija, Muslim)

Sufjan ibn Ujejne rekao je: ”Ovo je najveličanstveniji hadis, jer kada dođe Sudnji dan, Allah će vršiti obračun Svome robu i uzimat će se od njegovih dobrih djela da bi se namirio zulum koji je drugima učinio, dok ne ostane post, i post je taj koji će ga uvesti u Džennet.”

– ”Postač ima dvije radosti: radost prilikom iftara i radost prilikom susreta sa Allahom na Sudnjem danu.” (Buharija i Muslim)  Na Sudnjem danu radovat će se svaki postač kad vidi pohranjen svoj post kao dobro djelo kod Allaha, a tada će mu dobra djela biti najpotrebnija.

– ”Zadah iz usta postača ljepši je od mirisa miska.” (Buharija i Muslim)

– U ramazanu je svih osam džennetskih kapija otvoreno.

– Post i Kur’an će se zauzimati za vjernike na Sudnjem danu.

Ramazan je jedan od najvećih uzroka optimizma, jer Milostivi Allah, Koji u ramazanu otvara vrata magfireta i oprosta najvećim grješnicima, jedini posjeduje ključeve svega: olakšavanja tegobe, pobjede, sreće, zdravlja, općeg dobra.

Allah u ramazanu obilno spušta Svoju milost i oprost, a to je ahiretska poputnina, pa kako da od Njega ne tražimo i kako da se ne nadamo da će nam otvoriti kapije i dunjalučke opskrbe i blagodati.

Ramazan je dašak Allahove milosti, on je mjesec duhovnog uzdizanja i preporoda, mjesec tevbe i vraćanja Allahu, mjesec u kojem nas Allah poziva da Mu se približimo postom i ostalim ibadetima i dobrim djelima, kako bismo stekli Njegovo zadovoljstvo i postali bolji ljudi.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Činite dobro cijelog života i tražite iz Allahovih riznica, jer Allah ima riznice milosti kojima obasipa koga hoće od robova Svojih. (Tj. stalno ibadet činite i tražite, možda vas u datom trenutku stigne dašak Allahove milosti). Molite Allaha da vam pokrije sramote i strah zamijeni sigurnošću.” (Et-Taberani, Silsila es-sahiha, 1890.)

Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Kada je Musa, a.s., krenuo na put radi susreta sa hazreti Hidrom, osjetio je na tom putovanju glad i umor, pa je rekao momku svome: ”Daj nam užinu našu, jer smo se od ovog našeg putovanja umorili.” (El-Kehf, 62.) On je osjetio umor i glad zato što je to bilo putovanje radi susreta sa drugim stvorenjem ili drugim čovjekom, ali kada ga je Allah pozvao i kada je trideset noći koje mu je Allah upotpunio sa još deset (tj. četrdeset) boravio na brdu primajući Objavu, on nije jeo, ali nije osjetio umor i glad, jer je to bilo putovanje ka Allahu. Takvo je stanje sa srcem koje iskreno putuje ka Allahu, ono ne osjeća umor i glad kao što ga osjeća kada putuje radi susreta sa stvorenjima.” (Bedaiul-fevaid, III/721.)

Stoga, iskoristimo ovaj prekrasni i jedinstveni ramazanski ambijent, koji je sav u znaku vjere, pobožnosti i dobročinstva, u kojem svaki postač osjeća Allahovu milost koja se spušta na Zemlju, kao što osjeća i teret svakog grijeha puno više nego mimo ramazana, za tevbu, istigfar i međusobno opraštanje i izmirenje kako bismo se potpuno očistili od grijeha i stekli Allahovo zadovoljstvo na ovome i budućem svijetu.

Ulazak u Džennet i zadobijanje i dostizanje njegovih visokih položaja i deredža, te spas od vatre i njenih provalija, neće biti na osnovu pustih želja već na osnovu iskrenosti i snage imana, na osnovu dobrih djela i ulaganju truda da se dostignu stepeni potpunog imana, i da se čovjek izdigne iznad provalija i ništavila.

Ramazan traje 29 ili 30 dana, odnosno mjesec dana, i zamislimo čovjeka koji je krenuo na putovanje da obavi neki važan posao, da zaradi za svoju porodicu, i na kraju se vrati praznih ruku. Sav njegov trud otišao je bez traga i bio je uzaludan. Tako je sa postačem, njegov cilj je postizanje magfireta i spasa od vatre, pa ako ovo ne ostvari on je istinski gubitnik.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Allah, dž.š., prilikom svakog iftara oslobađa određeni broj ljudi od vatre.” (Ahmed i Taberani; Sahihut-tergib, 987.)

Allah, dž.š., naredio je vjernicima četvero i obećao im, ako to budu činili, neizmjernu nagradu.

Allah nam je naredio šukr ili zahvalnost Njemu na blagodatima, objavivši: ”Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.” (Ibrahim, 7.)

Allah nam je naredio zikr, odnosno spominjanje i veličanje Allaha i za to obećao veliku nagradu, kao što dolazi u ajetu: ”Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti.” (El-Bekara, 152.) 

Allah nam je naredio da Mu upućujemo dovu, objavivši: ”Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!”’ (El-Gafir, 60.)

Naredio nam je istigfar i traženje oprosta, kao što dolazi u ajetu: ”I Allah ih neće kazniti sve dok mole da im se oprosti.” (El-Enfal, 33.)

Dobro razmislimo o ovim naredbama i Allahovom obećanju i budimo od onih koji ovim ibadetima nastoje da steknu Allahovo zadovoljstvo i nagradu, jer to je krajnji cilj svakog vjernika i vjernice.

Požurite Allahu

Naša aktivnost i naš trud sukladan je veličini cilja kojem težimo.

Kada se u Kur’anu spominje traženje opskrbe na Zemlji, onda se kaže: ”Femšu fi menakibiha… Pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje.” (El-Mulk, 15.)

Kad se spominje odlazak na džumu, upotrebljava se izraz: ”Fes’av ila zikrillah” – ”Pođite molitvu obaviti.” (El-Džumu’a, 9.)

Kad se spominje džennetska nagrada, onda se kaže: ”I nastojte  zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja” – Fesariu’u ila magfiretin min rabbikum ve džennetin … (Ali Imran, 33.)

A kad se spominje naše nastojanje da se približimo Allahu i steknemo Njegovo zadovoljstvo, onda se koristi forma: ”Fe firru ilallah!” – “Zato požurite (bježite) Allahu!”(Ez-Zarijat, 50.) Jer, nema utočišta i pribježišta osim kod Allaha.

Allahu dragi, omogući nam da dočekamo odabrani mjesec ramazan, učini nam ga sigurnošću i spasom i pomozi nam da ga provedemo u postu, namazu, zikru i učenju Kur’ana, u dijeljenju sadake, zekata te pomaganju potrebnima i upiši nam to u sevab i dobra djela na Sudnjem danu!

Allahu dragi, spusti Svoju milost i blagoslov mjeseca ramazana na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, pomozi nam da je sačuvamo, da budemo garant mira, sigurnosti i prosperiteta svih njenih građana, učini da svjetlo islama obasjava svaki njen kutak i da se na svakom pedlju zemlje Bosne veliča i slavi Tvoje Uzvišeno ime, i sačuvaj nas i našu domovinu od dušmana i dušmanskog zla i spletkarenja!

Allahu dragi, molimo Te da u ovom mubarek mjesecu otkloniš tugu, nedaće i patnje od naše braće i sestara u Palestini, Siriji, Iraku, Mijanmaru, Afganistanu, Burmi, Kašmiru i na svakom mjestu gdje se ruše prava muslimana i vrši diskriminacija nad njima!

Allahu dragi, primi dove postačâ koje Ti pred iftar skrušeno upućuju i učini da se ispune sve njihove želje i nade u kojima je dobro za njih na dunjaluku i Ahiretu!

Allahu dragi, omogući nam da ovaj mubarek ramazan, zajedno sa našim porodicama i ostalim muslimanima, ispostimo u zdravlju i rahatluku i da Bajram dočekamo čisti od grijeha kao na dan kada smo rođeni i da nas berićet ramazana prati cijeli život! Amin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *