Tefsir sure Al-Zilzal

“Kad se Zemlja najžešćim potresom svojim zatrese” /1/ “i kada Zemlja izbaci terete svoje” /2/ “i čovjek uzvikne: ‘Šta joj je?'”, /3/ “toga Dana će ona vijesti svoje kazivati” /4/ “jer će joj Gospodar tvoj narediti”, /5/ “Toga Dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova”: /6/ “onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga”, /7/ “a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjet će ga.” /8/

Ibn-Abbas kaže da riječi Uzvišenog: “Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim zatrese”, znače: Kad ga odozdo pokrene, a “…i kad Zemlja izbaci terete svoje”, kad iz sebe mrtve izbaci. Ovakvo mišljenje zastupa više ranijih učenjaka. U ovom značenju, Uzvišeni na drugom mjestu kaže: “I kada se Zemlja rastegne i izbaci ono što je u njoj i potpuno se isprazni.” /84:3-4/

U Muslimovom Sahihu od Ebu-Hurejrea navodi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /675/ “Zemlja će svoja blaga izbacivati u vidu zlatnih i srebrenih stupova. Ubica će doći i reći: ‘Zbog ovoga sam ubijao.’ Zatim će doći onaj koji je prekidao rodbinske veze i reći: ‘Zbog ovoga su prekinute moje rodbinske veze.’ Zatim će doći kradljivac i reći: ‘Zbog ovoga su mi odsječene ruke.’ Zatim će biti pozvani, ali niko ništa neće uzimati.” “…i čovjek uzvikne: ‘Šta joj je?'”, tj. začudit će joj se kako je, nakon što je bila mirna i stabilna, postala uznemirena. Zatim će iz svoje utrobe izbaciti sva ranije i kasnije pomrla tijela. “…toga Dana će ona vijesti svoje kazivati”, tj. kazivat će šta je sve na njoj činjeno.

Imam Ahmed od Ebu-Hurejrea navodi da je rekao: /676/ “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je proučivši ajet: ‘..toga Dana će ona vijesti svoje kazivati’, rekao: ‘Znate li šta su njene vijesti?’ Rekli su: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju’, pa je rekao: ‘Njene vijesti bit će da će svakom čovjeku i ženi svjedočiti šta su na njoj počinili i govoriti: ‘Taj i taj je tada i tada uradio to i to.’ To će biti njene vijesti i kazivanje.'”

Ovaj hadis prenosi i Et-Tirmizi i kaže: “Ovo je hasen, sahih i garib hadis.” “…jer će joj Gospodar tvoj narediti”, tj. naredit će joj da se rascijepi pa će se rascijepiti, i da govori pa će govoriti. “Toga Dana ljudi će se odvojeno pojaviti”, tj. u različitim grupama i skupinama, sretni i nesretni”, “…da im se pokažu djela njihova”, tj. da više šta su radili i budu nagrađeni za dobro dobrim, a kažnjeni za zlo zlim. Zato Uzvišeni kaže: “Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjet će ga.” Imam Ahmed preko El-Hasana navodi da je /677/

 Sa’saa ibn Muavija, El-Ferezdekov amidža došao Božijem Poslaniku, s.a.v.s., i da mu je proučio: “Onaj ko bude uradio koliko trun dobra vidjet će ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjet će ga”, pa je rekao: “Dovoljno mi je ovo da drugo ništa nisam čuo.” U Buharijinom Sahihu nalazi se hadis u kome stoji: /678/ “Sačuvajte se od Vatre, makar sa jednom polovicom hurme, ili lijepom riječi!” U Buharijinom Sahihu, također, stoji hadis u kome se kaže: /679/ “Nipošto ne potcijeni učinjeno dobro, ma koliko sitno bilo; makar da isprazniš kofu vode u sud onoga ko traži vodu, ili da svoga brata sretneš vedra i nasmijana lica.”

U vjerodostojnom hadisu, također, stoji: /680/ “O žene, vjernice! Neka nipošto komšinica ne potcjenjuje pruženu pomoć od svoje komšinice, makar to bio ovčiji papak!” U jednom drugom hadisu stoji: /681/ “Podajte prosjaku makar izgorjeli papak!” Imam Ahmed od Aiše prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., imao običaj reći:/682/ “Aiša, nipošto ne potcijeni sitne grijehe! I za njih će neko pred Allahom tražiti svoje pravo.” Imam Ahmed od Abdullah ibn Mesuda navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /683/”Čuvajte se potcjenjivanja sitnih grijeha. Oni se nagomilavaju dok čovjeka ne unište…”
Tefsir: Ibn Kesir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *