Djelo zbog kojeg će čovjeku biti olakšano stajanje na Sudnjem danu

Jedno od djela od kojeg će insan imati koristi tog dana je i ovo: Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao je: “Ako čovjek želi da mu Milostivi Allah olakša stajanje na Sudnjem danu, neka bude jedan od onih koji padaju Allahu ničice u tminama noći strahujući od kazne i nadajući se Božijoj milosti.” (Muhammed el-Kurtubi, “el-Džamiu li ahkamil-kur’an”, 15/229.)

Imam El-Evzai je rekao: „Ko bude dugo stajao na noćnom namazu bit će mu olakšano stajanje na Sudnjem danu.“ El-Bidaja ven-nihaja, 10/120

“Čovjek ima dva stajanja pred Allahom, subhanehu we te’ala, stajanje u toku namaza i stajanje pred Allahom na Sudnjem danu. Čije prvo stajanje bude ispravno i iskreno-bit će mu olakšano i drugo stajanje, a ko zanemari prvo stajanje – bit će mu teško i neizvjesno drugo stajanje. U tom smislu su i Allahove rijeći:”I u jednom dijelu noći radi Njega molitvu obavljaju, i dugo Ga noću hvali. A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče Dan tegobni koji ih čeka.” (Ibn Qajjim El-Dževzijje)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *